Feed Homeless-2013

Nhà Việt Nam kết hợp với Đoàn Hướng Đạo trong chương trình cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư.

Xin click vào ảnh để xem
2013 homeless

Chương Trình giúp những bữa ăn cho những người vô gia cư do Nhà Việt Nam tổ chức mỗi tháng tại Bailey’s Crossroads Community Center mong được sự giúp đỡ của quý vị về nhân lực cũng như thực phẩm và tài chánh. Sau đây là lịch trình sẽ được thực hiện trong năm 2013.  Xin các ân nhân vui lòng liên lạc với Nhà Việt Nam theo thông báo bên dưới.

Sinh hoạt định kỳ hằng tháng của Nhà Việt Nam tại Bailey’s Crossroads Community Center. Cung cấp từ 80 đến 100 phần ăn cho những người vô gia cư tại shelter. Buổi sinh hoạt này vào ngày 24 tháng 2 năm 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 9 = fifteen

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>