Cộng Đồng Việt Nam Tham Dự Diễn Hành mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, July 4 2016

Ảnh của Trần Định và Nguyễn Thành Công

This slideshow requires JavaScript.


Ảnh: Nguyễn Quang Dũng

This slideshow requires JavaScript.

Ảnh: Nhất Hùng

This slideshow requires JavaScript.